A7 Zuid

In de Bombay, een streekje in de gemeente Grootegast, vind je kleine percelen graslanden. Staatsbosbeheer en particulieren, verenigd in Stichting Dotterbloem, werken er samen aan het beheer van de natuur. Om de natuur nog meer tot zijn recht te laten komen, willen we er voor zorgen dat er ’s zomers voldoende water beschikbaar is.

De inrichting richt zich op het tegengaan van de verdroging in de zomer. Daarnaast  op het herstel van singels en het accentueren van bewoningsplaatsen in het gebied.

Er is een wens vanuit de schetssessie ingebracht voor een wandelpad. De mogelijkheden hiervoor worden bekeken.

 

Uitleg termen

No FAQs Found

Natuur

De herinrichting geeft mogelijkheden om de singelstructuren te herstellen door aanplant van nieuwe singels en bewoningsplaatsen te accentueren. Al iets concreet?

 

Water

Er wordt geen waterberging gerealiseerd.

In de huidige situatie met waterinlaat is de watervegetatie goed ontwikkeld. Dat vormt de belangrijkste natuurwaarde in het gebied. Deze vegetatie is met onderstaande plannen blijvend en wordt uitgebreid.

  • Zoveel mogelijk gebiedseigen water wordt vastgehouden. In de winter wordt het peil opgezet en in de zomer zakken de peilen van het grondwater geleidelijk uit. Er wordt water ingelaten om het gebied op peil te houden.
  • De sloten worden verruimd: bredere oeverzones en een robuuster watersysteem.
  • Neerslag wordt in de winter beter vastgehouden. Dit draagt bij aan het lokaal vasthouden van water en de aanvulling van het grondwater. Het gebied heeft een behoorlijke omvang, waardoor het effect ook substantieel is.