Wat gaat er gebeuren

  • We zoeken contact
  • We sluiten aan op een natuurnetwerk Nederland
  • De waterhuishouding wordt aangepakt
  • De landbouwstructuur wordt verbeterd
  • Landschappelijke kernkwaliteiten worden hersteld
  • Meer mogelijkheden voor bewoners en recreanten

De doelen van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier vind je hier. Kort gezegd: wat doen we waarom en wanneer? Deze site is nog maar jong en nog lang niet alles staat er nu al op. En bovendien, de komende maanden moet er nog veel worden onderzocht. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dit:

We zoeken het contact

“We gaan met de inwoners in gesprek”, zegt Ernstjan Cornelius.
Als secretaris van de gebiedscommissie is hij het aanspreekpunt voor de bewoners.

We sluiten aan op het natuurnetwerk Nederland

In Groningen streven we naar robuuste, veerkrachtige natuur die tegen een stootje kan. Het  Natuurnetwerk Nederland verbindt grote en kleine natuurgebieden in ons land. Hierin krijgen dieren en planten voorrang en worden er beschermd. Vanzelfsprekend moet je deze natuur ook kunnen beleven. Dus moet het voor publiek toegankelijk zijn. Daarom krijgen ook recreatie en verbeteringen voor de landbouw en landschapsherstel een plek. En nu is het niet zo dat er ineens ergens gedacht wordt: ‘Laten we dat dan maar in Het Zuidelijk Westerkwartier doen.’ Nee, dit is het laatste deel van het Natuurnetwerk dat in onze provincie nog moet worden ingericht. Het is dus een onderdeel van een veel groter geheel.

De waterhuishouding wordt aangepakt

Het klimaat verandert. De kans op wateroverlast neemt toe. Om problemen te voorkomen gaan we ervoor zorgen dat de waterhuishouding ook in de toekomst op orde is. Het watersysteem van het waterschap Noorderzijlvest is getoetst op de normen voor wateroverlast. Op basis hiervan moeten we in een aantal gebieden de interne waterhuishouding geschikt maken voor de 21ste eeuw. Naast waterveiligheid, is er ook aandacht voor de waterkwaliteit. Verder willen we het gebied minder afhankelijk maken van water buiten het gebied. Dat willen we doen door water langer in het gebied te houden. Zo kunnen we watertekort in droge periodes opvangen.

De landbouwstructuur wordt verbeterd

Dit zijn de opgaven op het gebied van landbouw: de verbetering van de kavelstructuur, de situering van bedrijven t.o.v. kavels, verbetering van ontsluiting en (waar aan de orde) opheffen van waterhuishoudkundige knelpunten. Deze opgaven vragen inzicht in de huidige kavelstructuur en het toekomstperspectief. Een analyse van de kavelstructuur is in 2014 uitgevoerd.

Mooi houden of mooi maken

Het Zuidelijk Westerkwartier is prachtig. Denk maar aan de houtsingels die zo karakteristiek zijn voor het landschap. ‘De landschappelijke kernkwaliteiten moeten worden behouden en waar nodig worden hersteld.’ Het is in officiële bewoordingen zo ongeveer de uitdaging die de gebiedscommissie heeft gekregen. Anders gezegd: mooi houden wat mooi is en weer mooi maken wat in het verleden verdwenen is. Dat is een zoektocht naar evenwicht tussen natuur en landschap en de landbouw. Deze zoektocht willen we afleggen met organisaties en personen die een belang hebben bij die kwaliteiten van het landschap. Zowel vanuit de natuur als vanuit de landbouw.

Mogelijkheden voor toerisme, recreatie en leefbaarheid

Genieten van natuur in het Zuidelijk Westerkwartier? Jazeker, dat kan. Want straks ontstaat er hier een groot aaneengesloten natuurgebied. Aangesloten op andere natuurgebieden. Een gebied van rond de stad Groningen, van Midden-Groningen, via de kop van Drenthe naar het Waddengebied. Vanaf de A7 naar het Nationaal Park Lauwersmeer passeer je onderweg het Zuidelijk Westerkwartier.

Dit biedt mogelijkheden voor beekherstel en internationaal beschermde dieren. En het is een aantrekkelijk gebied voor toerisme en recreatie. Aangesloten op de omgeving van het Leekstermeer. Een natuurgebied waar ook de inwoners blij mee zijn. Een inwoner verwoordde het zo: ‘Jullie bieden deze regio eigenlijk een nieuwe groene economie.’ Mooier kun je het haast niet zeggen. Om dit voor elkaar te krijgen gaan we met grondeigenaren en bewoners in gesprek.