Waarom ontwikkeling

  • Natuur in Westerkwartier versterken en uitbreiden
  • Wateroverlast bestrijden die dreigt door bodemdaling en opwarming aarde
  • Zuidelijk Westerkwartier leefbaarder maken
  • Gebied voorbereiden op de toekomst

Een plan voor water, waterberging en het natuurnetwerk

We willen van het Zuidelijk Westerkwartier kunnen blijven genieten. Ondanks het effect van alle veranderingen waar we geen invloed op hebben. Zoals het klimaat. Op zowel Europees niveau als landelijk en provinciaal worden er daarom plannen ontwikkeld. Verschillende organisaties werken hierin samen. En ook wil de gebiedscommissie samenwerken met de streek. Zowel bij het plannen maken als bij de uitvoering.

Drie waterbergingsgebieden

In het Zuidelijk Westerkwartier zijn drie waterbergingsgebieden aangewezen. Met de inrichting van het gebied wordt de veiligheidssituatie voor een deel van onze provincie verbeterd. De waterbergingsgebieden zijn Het Dwarsdiep, Polder De Dijken en De Drie Polders.

Waterkwaliteit en -kwantiteit

Naast waterveiligheid vraagt de waterkwaliteit aandacht. Naast het voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit, ligt in het watersysteem van het Dwarsdiep de opgave om minder afhankelijk te worden van de aanvoer van gebiedsvreemd water. Dit kan door het watersysteem meer zelfvoorzienend in de waterbehoefte te laten zijn, door water te conserveren. Grondwater dat door kwel omhoog komt en hemelwater dat valt moeten langer in het gebied gehouden worden om een watertekort in droge periodes te voorkomen.
Andere opgaves op het gebied van water zijn het aanpassen van de waterhuishouding en het opheffen van aanwezige knelpunten op het gebied van verdroging of wateroverlast.

De vraag naar water voor landbouw, natuur, drinkwater en industrie verandert en neemt toe. Bovendien verandert het klimaat. Er komt meer droogte. We moeten dus nu iets doen als we straks ook genoeg zoetwater willen hebben. Hier vind je meer informatie over het deltaprogramma Zoet Water.

Project Droge Voeten 2050

Dit was een gezamenlijk project van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân. Onderzocht is welke maatregelen nodig zijn om onze inwoners in 2025 voldoende bescherming te bieden tegen wateroverlast uit de boezemsystemen van Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Rekeninghoudend met klimaatverandering, bodemdaling en nieuwe veiligheidsnormen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kansen en het perspectief voor de landbouw. Het project ‘Droge Voeten 2050’ begon in 2011 en is in 2015 afgerond.
Klik hier voor meer informatie over het project.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland verbindt grote en kleine natuurgebieden in ons land. Hierin krijgen dieren en planten voorrang en worden er beschermd. In het plan krijgen ook mogelijkheden voor recreatie en verbeteringen voor de landbouw en landschapsherstel een plek. Het Zuidelijk Westerkwartier is het laatste deel van het Natuurnetwerk dat in onze provincie nog moet worden ingericht.