Matsloot – Pasop

Dit gebied ligt aan weerszijden van de Matsloot, aan de westzijde begrensd door de Mensumaweg, aan de oostzijde door de Pasop. Het is de verbindende schakel tussen de natuur- en waterbergingsgebieden Dwarsdiep, De Dijken/Bakkerom en De Drie Polders.

Een kernkwaliteit is het contrast tussen het open landschap (in het noorden en het zuidwestelijk deel van het gebied) en het besloten tot halfopen petgatenlandschap (in het oosten). Opvallend is ook het reliëf.

Het zeer open deel ten noorden van de Matsloot is een belangrijk weidevogelgebied.

 

 

 

Uitleg termen

Matsloot

Made is een ouderwetse naam voor grasland. Het is soms verkort tot mat. En vervolgens kregen enkele watergangen de naam Matsloot. Binnen het waterschap Noorderzijlvest zijn er vijf watergangen met de naam Matsloot. Vandaar dat het handig een plaatsnaam aan de watergang toe te voegen. We hebben het binnen het Zuidelijk Westerkwartier voornamelijk over de Matsloot die van Boerakker naar Enumatil loopt.

Petgaten

Petgaten ontstonden in de periode van turfwinning. Het zijn de stroken waar veen is afgegraven. Deze petgaten zijn vaak veranderd in plassen. En soms zijn ze weer dichtgegroeid met waterplanten en veenmossen.

Natuur

  • We streven naar een verbetering van de weidevogelstand ten noorden van de Matsloot. Hoge grondwaterstanden en inundatie van percelen in het voorjaar zijn gunstig voor de weidevogels. Het gehele noordelijke deel wordt verbonden met de boezem. Dit betekent dat de waterpeilen in de sloten fluctueren met de boezem. Zo ontstaan plas- dras situaties en worden lokaal delen geïnundeerd. Het effect van deze verandering op de bebouwing aan ’t Kret gaan we onderzoeken.
  • Aan de zuidzijde van de Matsloot wordt de hoeveelheid boezemland uitgebreid. Er wordt een aantal nieuwe petgaten aangelegd. Daarmee worden nieuwe verlandingsreeksen op gang gebracht, zodat jonge successiestadia (die nu ontbreken) toegevoegd worden aan de huidige natuurwaarden van dit gebied.

  • In het verleden is grond opgehoogd aan de zuidzijde van de Matsloot. Dit gaan we weer naar de oorspronkelijke situatie brengen. Door grond te verwijderen ontstaan kansen voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden.
  • Aan de westzijde onder de Mensumaweg komt een faunapassage met Polder de Dijken en aan de oostzijde een faunapassage met De Driepolders.

Water

Er wordt geen waterberging gerealiseerd.

  • Met de herinrichting van het gebied aan de zuidzijde wordt neerslag beter vastgehouden en wordt de verdroging tegengegaan. Dit draagt bij aan het lokaal vasthouden van water en de aanvulling van het grondwater.

  • Door de waterinlaat vanuit de Matsloot en een maatwerkaanvoersysteem kan in de Pasop het zomerpeil gehandhaafd worden. Daardoor wordt de verdroging van de petgaten opgeheven. Dit is gunstig voor de natuur in broekbossen en petgaten.

  • Aan de zuidzijde van de Matsloot wordt langs een deel van de oever een natte zone gecreëerd in de vorm van een boezemland. Dit is belangrijk voor de doelen op het gebied van waterkwaliteit.

Overig

Bij de schetssessie is een wens naar voren gekomen voor een fietspad. De mogelijkheden worden onderzocht.