Dwarsdiep

Het Dwarsdiep is aangewezen als Nationaal Natuurnetwerk en waterberging. Er wordt een waterberging gerealiseerd die 2,7 miljoen m3 water vertraagd af kan voeren. De verwachting is dat het gebied één keer in de 10 jaar wordt ingezet voor waterberging. Bij de inrichting maken we een optimale combinatie tussen water en natuur. We verbeteren de waterkwaliteit en geven (zeldzame) flora en fauna een beter en groter leefgebied. Het streefbeeld voor de natuur in dit gebied is het benutten van de hoge grondwaterpotenties, zodat natte schraallanden, vochtige hooilanden en dotterbloemhooilanden zich hier kunnen ontwikkelen.

Wat gaat er gebeuren?

  • De gebiedscommissie onderzoekt hoe de waterberging het best gerealiseerd kan worden. Er wordt gewerkt aan een hybride vorm die natuur- en waterdoelen en handhaving van de landbouw in sommige delen optimaal kan combineren.
  • Er wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om ook in de zomer op de hoger gelegen plekken voldoende water te hebben. Dit is met name bedoeld voor de landbouw.
  • We passen het profiel van de beek aan. Dit zorgt voor meer stroming waar allerlei waterdieren van profiteren.
  • We herstellen de waterhuishouding waardoor op de lage delen rond de beek vochtige hooilanden zullen ontstaan, en op de hogere delen kruidenrijke graslanden.
  • Het aanwezige reliëf in het beekdal wordt beter beleefbaar gemaakt. Van het volledige beekdal wordt de landschappelijke kwaliteit vergroot.

Uitleg termen

Vochtig hooiland

Vochtig hooiland bestaat uit bloemrijke/kruidenrijke graslanden. Het gaat om bijvoorbeeld dotterbloemhooilanden. Ze zijn nationaal en internationaal van belang voor de flora en fauna. Vochtig hooiland is door bemesting, ontginning en ontwatering zeldzaam geworden in Nederland.

Nat schraalland

Nat schraalland is, net als vochtig hooiland, zeer oud boerengrasland. Nat schraalland is echter minder productief en de bodem is heel slap. De variatie in de graslanden is groot. Nat schraalland is door de rijkdom aan zeldzame soorten van groot Europees en nationaal belang.

Waterberging

Het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes rivieren, meren, plassen en overige waterbergingsgebieden. Een bijkomend voordeel van waterberging is dat het opgevangen water bij droge periodes kan worden benut.