Dwarsdiep

Het beekdal van het Oude Diep, ook wel Dwarsdiep genoemd, is in het verleden zo ingericht dat regen- en grondwater zo snel mogelijk werd afgevoerd.  Jarenlang was de trend om het water zo snel mogelijk af te voeren. Waar we vroeger gewend waren dat in sommige delen van het gebied ’s winters water op het land stond, staat nu het gebied vrijwel droog. Zelfs in extreme gevallen. De gevolgen: de natuur verdroogt en ergens anders treedt wateroverlast op in zeer natte periodes.

Het Dwarsdiep is aangewezen als Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en waterberging. Bij de inrichting maken we een optimale combinatie tussen water en natuur.

 

Uitleg termen

Dwarsdiep

Het gebied wordt gekenmerkt door relatief grote hoogteverschillen van het maaiveld.

Van oost naar west doorsnijdt het lager gelegen dal van het Dwarsdiepgebied het gebied. Het laagliggende dal heeft van oudsher een belangrijke afwaterende functie. De naastliggende hogere gebieden worden ‘gasten’ genoemd. Op de gasten wordt de meeste bebouwing aangetroffen (7 kernen).

Dwarsdiep Zuid, zicht vanaf Mienscheer

Op de foto: Dwarsdiep Zuid, zicht vanaf Mienscheer

Kruidenrijk grasland

Het is een omvattende term voor: de graslanden die voor tenminste een vijfde uit mossen en kruiden bestaat en die niet tot de schraallanden, vochtig hooiland, zilt grasland, overstromingsgrasland of glanshaverhooiland horen. Kenmerkend is de variatie in structuur en het voorkomen van relatief veel kleine zoogdieren. Ook vlinders, insecten en vogels hebben belang bij dit type.

Bron

 

Vochtig hooiland

Vochtig hooiland bestaat uit bloemrijke/kruidenrijke graslanden. Het gaat om bijvoorbeeld dotterbloemhooilanden. Ze zijn nationaal en internationaal van belang voor de flora en fauna. Vochtig hooiland is door bemesting, ontginning en ontwatering zeldzaam geworden in Nederland.

U kunt voorbeelden van vochtig hooiland vinden bij de Drentse Aa, bij de Oude Riet en bij de Doezumermieden.

Bron

Natuur

Het is een van de unieke gebieden in Groningen waar bijzondere natuur hersteld kan worden. Hiervoor verbeteren we de waterkwaliteit. Veel zeldzame planten en dieren komen hier al voor. Met deze maatregelen geven we (zeldzame) flora en fauna een beter en groter leefgebied.

Het streefbeeld voor de natuur in dit gebied is het benutten van de hoge kwelpotenties, zodat natte schraallanden, vochtige hooilanden en dotterbloemhooilanden zich hier kunnen ontwikkelen.

  • Het profiel van de beek passen we aan, dit zorgt voor meer stroming waar allerlei waterdieren van profiteren.
  • Op de lage delen rond de beek ontwikkelen zich na herstel van de waterhuishouding vochtige hooilanden. Dat zie je nu al bijvoorbeeld bij de Oude Riet. Op de hogere delen ontstaan kruidenrijke graslanden.
  • Met de herinrichting van het beekdal kan het aanwezige reliëf in het beekdal beter beleefbaar worden gemaakt. Van het volledige beekdal wordt de landschappelijke kwaliteit vergroot.

Water

Het realiseren van een waterberging die 2,7 miljoen m3 water vertraagd af kan voeren. De verwachting is dat één keer in de 10 jaar het gebied voor waterberging ingezet wordt.
De Gebiedscommissie onderzoekt hoe dit doel het best gerealiseerd kan worden. Er wordt gewerkt aan een hybride vorm die de basisschets (met 100% natuur en waterdoelen) en alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige delen) optimaal kan combineren.

  • Verbeteren waterkwaliteit
  • Er wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om ook in de zomer op de hoger gelegen plekken voldoende water te hebben. Dit is met name bedoeld voor de landbouw.