Doezumermieden – Polder de Kaleweg

Op de grens tussen Groningen en Friesland stroomt de Lauwers. Langs deze voormalige kreek voeren mooie paden u door het gevarieerde cultuurlandschap van de Doezumermieden. De soortenrijke hooilanden, petgaten en het trilveen tonen nog een stukje van de cultuurgeschiedenis. Net als elzensingels en de hier en daar nog herkenbare bewoningsplekken, wat hoger gelegen in het dal.

Polder de Kaleweg heeft een open gebied in het centrale deel, met singels begrensde percelen op de hogere gronden en bewoning aan de randen.

De inrichting van het gebied focust zich onder meer op het versterken van het huidige kleinschalige landschap in de Doezumermieden. En daarnaast op het behoud van de openheid in Polder de Kaleweg.

Uitleg termen

Petgaten

Petgaten ontstonden in de periode van turfwinning. Het zijn de stroken waar veen is afgegraven. Deze petgaten zijn vaak veranderd in plassen. En soms zijn ze weer dichtgegroeid met waterplanten en veenmossen.

Natuur

Versterking van het huidige kleinschalige landschap, onder andere door:

 • Aanleg van singels op de hogere gedeelten van Polder de Kaleweg en in de Doezumermieden.
 • Ontwikkeling van natte schraallanden en vochtige hooilanden in de Doezumermieden.
 • Weer zichtbaar maken van verdwenen besloten cultuurhistorich landschap.
 • De vernatting van Polder de Kaleweg richt zich maximaal op de ontwikkeling van botanische soortenrijke graslanden (afwisseling van dotterbloemhooilanden, vochtige hooilanden en schrale graslanden en op de hogere gronden kruidenrijk grasland).
 • Polder de Kaleweg is een van de weinige gebieden in Groningen waar veel kwel naar boven komt. Dat biedt een goede uitgangspositie voor het ontwikkelen van waardevolle natuur.
 • De polder blijft open. Een unieke kwaliteit van de Kaleweg is de openheid, waardoor de hogere zandruggen in het gebied zeer duidelijk herkenbaar zijn in het weidse landschap.
 • Door het graven van petgaten kunnen nieuwe verlandingsstadia op gang gebracht worden. Petgaten worden gegraven in het gebied van de Doezumermieden, niet in Polder de Kaleweg.
 • De zilveren maan, een zeldzame vlinder, is weer gezien in dit gebied. De watersnip zit er al. We willen een groter deel van de polder geschikt maken voor deze vogel.

Water

Om de waardevolle natuur in dit oude cultuurlandschap te behouden en deels weer terug te brengen, zijn maatregelen in de waterhuishouding nodig. Grondwater is in dit gebied heel belangrijk. Er wordt geen waterberging gerealiseerd.

 • Grondwater beter vasthouden in de Doezumermieden en in Polder de Kaleweg kwelwater beter vasthouden.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om het peil in de Lauwers te laten fluctueren. Zodat er af en toe inundatie in de Doezumermieden optreedt.

   

Overig

 • De afwatering van de huizen aan de Peebos moet gewaarborgd worden. Daarvoor moet onderzoek gedaan worden.
 • Bij de schetssessie zijn wensen naar voren gebracht voor wandelpaden en een uitkijktoren. Hierover zijn we nog in gesprek.