Doezumermieden – Polder de Kaleweg

De inrichting van dit gebied focust zich onder meer op het versterken van het (cultuur)landschap in de Doezumermieden en het behoud van de openheid in Polder de Kaleweg. Polder de Kaleweg is een van de weinige gebieden in Groningen waar veel grondwater naar boven komt. Dat biedt een goede uitgangspositie voor het ontwikkelen van waardevolle natuur. Daarvoor zijn wel maatregelen in de waterhuishouding nodig.

Wat gebeurt hier?

 • Op de hogere gedeelten van Polder de Kaleweg en in de Doezumermieden worden singels aangelegd.
 • Besloten cultuurhistorisch landschap wordt weer zichtbaar gemaakt door het aanleggen van nieuwe en verlande petgaten en het herstel van houtsingels.
 • In de Doezumermieden worden door het optimaliseren van het waterpeil en het stimuleren van de aanwezige kwelstromen natte schraallanden en vochtige hooilanden ontwikkeld.
 • Polder de Kaleweg wordt vernat door het regenwater niet of minder snel te gaan afvoeren. Ook zal de hier aanwezige kwelstroom worden geoptimaliseerd om te zorgen voor de ontwikkeling van botanische soortenrijke graslanden.
 • Er worden petgaten gegraven in de Doezumermieden om verlanding op gang te brengen.
 • Door de vernatting kan een groter deel van de polder wordt geschikt worden gemaakt voor de watersnip.
 • Door het regenwater niet of minder snel af te voeren stijgt het grondwater. Dit is belangrijk voor de kwelstromen en de te ontwikkelen natuurdoelen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om het waterpeil in de Lauwers te laten fluctueren. Zodat de Doezumermieden af en toe onder water komt te staan.
 • We onderzoeken hoe we de afwatering van de huizen aan de Peebos kunnen waarborgen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van wandelpaden en een uitkijktoren.

Wat heeft de gebiedsontwikkeling hier al opgeleverd?

 • De zilveren maan, een zeldzame vlinder, is weer gezien in dit gebied.

Uitleg termen

[hrf_faqs category=’doezumermieden-kaleweg’]