Coendersborg en Iwema Steenhuis

De Coendersborg, een 17e-eeuwse borg, is ontstaan uit de heerden Fossema, Harckema en Heringe. Bijzonder is de architectonische en historische kwaliteit van het landhuis en de bijbehorende tuin. Het landgoed is over het algemeen een coulisselandschap.

Het Iwema Steenhuis is het enige gebouw in Groningen waarbij de oorspronkelijke vorm van het middeleeuwse steenhuis bewaard is gebleven. Het dateert van de 14e – 15e eeuw. Het terrein is een een kleinschalig houtsingellandschap met graslanden, elzensingels en houtwallen.

Er is een rijk planten- en dierenleven. Het plan voor de toekomst van het gebied draagt bij aan een vergroting van de natuurwaarden, aan een verbetering van schuil- en broedplekken voor dieren. Het plan draagt ook bij aan de beleving van het historische karakter van zowel de Coendersborg als het Steenhuis.

Uitleg termen

Coendersborgh

Een Groninger borg in het dorp Nuis, gebouwd in 1813. Een borg is de Groninger variant van een burcht. In de schuur achter de borg zit landbouw- en streekmuseum ’t Rieuw.

Iwema Steenhuis

In Niebert ligt het enige overgebleven steenhuis in de provincie Groningen. Het steenhuis is in omstreeks 1400 gebouwd.

Natuur

  • Kwalitatieve versterking van historische elementen en structuren en de bijbehorende terreinen, o.a. door de aanleg van singels.
  • Het herstel van de landschapselementen draagt bij aan een grotere diversiteit aan planten en dieren van het singellandschap. Er komen meer poelen en houtsingels, die beter op elkaar aansluiten. De opbouw van de singels wordt hersteld waardoor er meer schuil- en broedgelegenheid is en er meer voedsel te vinden is. Vogels, insecten, amfibieën en vleermuizen profiteren hier van.
  • Coendersborg: Het verschralen van de graslanden draagt bij aan de diversiteit van het gebied.
  • Coendersborg: het heideterrein mag natter worden. Nader onderzoek is nodig naar de effecten op het heideterrein van peilveranderingen in de Veenwijk. Hoe groot is de invloed van de sloot op het heideterrein? Dit is samenhangend met het verminderen van de wateraanvoer, m.n. in de zomer.
  • Steenhuis: Terugbrengen van de oorspronkelijke kleinschalige percelering en het versterken van het oorspronkelijke reliëf in de percelen zelf.

Water

Er wordt geen waterberging gerealiseerd. Met name voor Coendersborg zijn er waterdoelen te noemen.

Coendersborg:

  • Er wordt onderzocht of de wateraanvoer vanuit de Jonkersvaart naar de landbouwgronden ten westen en ten oosten van de Coendersborg losgekoppeld kan worden van de wateraanvoer naar de terreinen van de Coendersborg. Er wordt gekeken of het mogelijk is om de omliggende landbouwgronden op een andere manier van water te voorzien.
  • Vermindering verdroging van de natte heide en graslanden in het zuidelijke deel van het landgoed.
  • Het beter vasthouden van water in de centraal gelegen graslanden, als deze omgevormd worden naar natuurlijke graslanden.