Bombay

In de Bombay, een klein gebied in de gemeente Grootegast, vind je kleine graslandpercelen. Staatsbosbeheer en particulieren, verenigd in Stichting Dotterbloem, werken er samen aan het beheer van de natuur. Om de natuur nog meer tot zijn recht te laten komen, willen we er voor zorgen dat er ’s zomers voldoende water beschikbaar is.

Het historische verkavelingspatroon is in een groot deel van het gebied nog intact.

Het oostelijke deel van het gebied is nu in gebruik als landbouwgrond.

De inrichting richt zich op het tegengaan van de verdroging in de zomer. Daarnaast  op het herstel van singels en het accentueren van bewoningsplaatsen in het gebied.

 

Uitleg termen

Petgaten

Petgaten ontstonden in de periode van turfwinning. Het zijn de stroken waar veen is afgegraven. Deze petgaten zijn vaak veranderd in plassen. En soms zijn ze weer dichtgegroeid met waterplanten en veenmossen.

Natuur

De herinrichting geeft mogelijkheden om de singelstructuren te herstellen door aanplant van nieuwe singels en bewoningsplaatsen te accentueren. We willen het oude polderlandschap terugbrengen. 

  • Er is al een waardevol planten- en dierenleven rond de poldersloot, dit willen we uitbreiden door de bestaande oevers te verruimen.
  • Mogelijk de aanleg van een petgat.

 

Water

Er wordt geen waterberging gerealiseerd.

In de huidige situatie met waterinlaat is de watervegetatie goed ontwikkeld. Dat vormt de belangrijkste natuurwaarde in het gebied. Deze vegetatie is met onderstaande plannen blijvend en wordt uitgebreid.

  • Zoveel mogelijk gebiedseigen water wordt vastgehouden. In de winter wordt het peil opgezet en in de zomer zakken de peilen van het grondwater geleidelijk uit. Er wordt in de zomer water ingelaten om het gebied op peil te houden via een lange aanvoerroute, zodat het water onderweg kan zuiveren.
  • De sloten worden verruimd: bredere oeverzones en een robuuster watersysteem.
  • Neerslag wordt in de winter beter vastgehouden. Dit draagt bij aan het lokaal vasthouden van water en de aanvulling van het grondwater.

Overig

Tijdens de schetsessie kwam de wens voor een wandelpad naar voren. De mogelijkheden worden bekeken.