Bombay

De inrichting van dit gebied richt zich op het tegengaan van verdroging in de zomer, en het terugbrengen van het oude polderlandschap door het herstel van singels en het accentueren van bewoningsplaatsen. Ook wordt de watervegetatie, de belangrijkste natuurwaarde in het gebied, met onderstaande plannen uitgebreid.

Wat gebeurt hier?

  • Bestaande oevers worden verruimd om het waardevolle planten- en dierenleven rond de poldersloot te verrijken en het watersysteem robuuster te maken.
  • De aanleg van één of meerdere petgaten.
  • Zoveel mogelijk gebiedseigen water wordt vastgehouden in de winter door regenwater op te vangen. In de zomer zakken de peilen van het grondwater geleidelijk uit.
  • In de zomer kan water worden ingelaten om het gebied op peil te houden. Dit gebeurt via een lange aanvoerroute, zodat het water onderweg kan zuiveren.
  • De mogelijkheden voor een wandelpad worden bekeken.

Uitleg termen

Waterpeil

De hoogte/stand van het water. Deze kan kunstmatig beïnvloed worden. Het niveau waarop men het water wenst te krijgen/houden wordt ook wel ‘streefpeil’ genoemd.

Petgaten

Stroken/gaten in het landschap, die zijn ontstaan door het afgraven van veen.