Archief voor Nieuwsbericht

Vastgesteld inpassingsplan en Ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage

Van 14 januari tot en met 25 februari 2019 liggen het vastgestelde inpassingsplan en de ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage. Inpassingsplan Het inpassingsplan is van toepassing op de realisatie van natuur- en waterbergingsgebieden in de gemeente Westerkwartier. Het plangebied ligt ten noorden van de A7 tussen Enumatil en Marum. Op 19 december 2018 stelde Provinciale Staten van Groningen het inpassingsplan ‘Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’ vast. Daarbij zijn wijzigingen aangebracht naar aanleiding van enkele ingediende zienswijzen afkomstig uit een eerdere terinzagelegging, is de plangrens opgeschoven, is het plangebied uitgebreid met enkele gronden en is de toelichting aangepast naar aanleiding van de actuele
> Lees verder

Onderzoeksresultaten en concept-ontwerpen op tafel tijdens twee informatieavonden

Op dinsdag 13 november en maandag 19 november vonden informatieavonden plaats waarop verschillende onderzoeksresultaten en concept-ontwerpen voor de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier zijn gepresenteerd. De avonden gingen over de deelgebieden De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en Polder de Dijken-Bakkerom. Binnen het Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier hebben vijf ingenieursbureaus onderzoeken uitgevoerd in de drie deelgebieden om te ontdekken hoe de voorziene maatregelen uit de inrichtingsplannen kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn een aantal concept-ontwerpen voor de inrichting van de deelgebieden samengesteld. Programma van de avonden De informatieavond op dinsdag 13 november ging over De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem,
> Lees verder

Proefkades voor droge voeten in De Drie Polders

Twee weken geleden zijn twee proefkades naast de A7 in Midwolde aangelegd. De werkzaamheden zijn een voorbereiding op de aanleg van het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders, en zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders wordt circa 180 hectare groot, en is één van de drie gebieden die de komende jaren worden ingericht. De twee proefkades horen bij een waterberging die in tijden van hoog water kan worden ingezet om wateroverlast in het Westerkwartier te voorkomen. Naar verwachting moet deze berging eens in de vijfentwintig jaar worden ingezet. Impressie en
> Lees verder

Informatieavonden: De Drie Polders/Lettelberterbergboezem en Polder de Dijken-Bakkerom

Op dinsdag 13 november vindt een informatieavond plaats over de inrichting van de gebieden De Drie Polders en de aangrenzende Lettelberterbergboezem. Op maandag 19 november wordt een voorlichtingsavond gehouden voor het gebied Polder de Dijken-Bakkerom. Beide informatieavonden starten om 20:00 in De Postwagen te Tolbert. U bent van harte welkom!
> Lees verder

Aan de slag met je eigen erf of tuin

Woon jij in het buitengebied van de gemeente Leek, Zuidhorn, Marum of Grootegast? En wil je aan de slag met jouw erf of tuin? Kom dan naar één van de bijeenkomsten over het project ‘Erven en Tuinen Westerkwartier’. Ontdek hoe jij  met jouw erf of tuin kunt bijdragen aan een aantrekkelijk landschap en het ontwikkelen van nieuwe natuur met een streekeigen karakter.
> Lees verder

Een betere waterhuishouding in het Dwarsdiepgebied

De randen van het Dwarsdiepgebied in het Westerkwartier bestaan uit hogere (zand)gronden die gevoelig zijn voor verdroging. Ook in de droge en warme zomer van dit jaar bleek dat het geval. Omdat water aanvoeren in dit gebied lastig is ging het waterschap Noorderzijlvest in plaats daarvan op zoek naar manieren om meer water in het gebied vast te houden. Samen met boeren onderzoekt het waterschap welke maatregelen geschikt zijn om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren.
> Lees verder

Grondtransport Leekstermeergebied – De Drie Polders

Op woensdag 3 oktober starten de voorbereidende werkzaamheden waarna vrachtwagens met grond gaan rijden van het Leekstermeergebied (Polder Vredewold) naar De Drie Polders. Die grond is nodig om de kades van de waterbergingsgebiedsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier te realiseren. Wij proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer verwacht 10-12 werkdagen nodig te hebben om de grond te vervoeren.
> Lees verder

Voortgang en planning Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier

Er is een apart projectbureau (PbZWK) opgericht om de voorbereiding van de uitvoering van Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en maatregelen in 6 landbouwpolders met een opgave Nationaal Bestuursakkoord water (NBW) op zich te gaan nemen.
> Lees verder

Westerkwartier Marathon Estafette

Zaterdag 6 oktober is de Westerkwartier Marathon Estafette. Een sportief en feestelijk evenement, dat wordt georganiseerd door de vier Westerkwartiergemeenten: Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum. Deze gemeenten fuseren per 1 januari 2019. Met dit evenement willen de fusiegemeenten een letterlijke verbinding aanbrengen tussen de inwoners van deze gemeenten.
> Lees verder