Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2015/06/Kaart_Homepage.gif

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Op deze site lees je over het waarom, hoe en wanneer. Volg hier het nieuws en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wat gaat er gebeuren?

 • Aanleg nieuwe natuur
 • Voorkomen wateroverlast
 • Gebied aantrekkelijker maken
 • Bredere economische basis

> Lees meer


Waarom ontwikkeling?

 • Natuur in Westerkwartier versterken en uitbreiden
 • Wateroverlast bestrijden die dreigt door bodemdaling en opwarming aarde
 • Waterkwaliteit verbeteren en zorgen voor voldoende water
 • Zuidelijk Westerkwartier leefbaarder maken
 • Gebied voorbereiden op de toekomst
> Lees meer

Wanneer gebeurt wat?

 • 2015 / 2016: Plannen maken en bespreken met bewoners
 • 2016 / 2017: Belangen afwegen en besluiten nemen
 • 2020: Waterbergingen werken
 • 2027: Nieuwe natuur is klaar
> Lees meer

Recent nieuws

Bijeenkomst Bombay, De Jouwer en ’t Faan

Tijdens een schetssessie zijn de gebieden Bombay, De Jouwer en ’t Faan aan bod gekomen. De uitkomsten van deze schetssessie werden op maandagavond 10 oktober gepresenteerd. In Grootegast werd een volle zaal geïnformeerd, lees het verslag in onze nieuwsbrief. Klik hier voor de nieuwsbrief als p...

> Lees verder

Stand van zaken

Inwoners hebben meegedaan aan 'schetssessies' over de inrichting van dit gebied. Samen ontwikkelen we zo ideeën voor de toekomst van het Zuidelijk Westerkwartier. Lees hier de stand van zaken anno oktober 2016....

> Lees verder

Bezoek de presentatie over schetsen Bombay, de Jouwer en ’t Faan

Op maandag 10 oktober presenteren we de uitkomsten van de schetssessie Bombay, de Jouwer en ’t Faan. Je bent van harte welkom in herberg 'In De Grootegast'. De avond start om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur. Tijdens deze avond is er volop gelegenheid om vragen te stellen en om op de plannen te...

> Lees verder

Uitkomsten schetssessie Matsloot en Pasop

Matsloot en Pasop werden tijdens een schetssessie onder de loep genomen, Op woensdag 21 september werden de uitkomsten van deze schetssessie gepresenteerd. Ruim 40 mensen waren aanwezig. Een verslag van deze avond leest u hier in onze online nieuwsbrief. Klik hier als u de nieuwsbrief wilt bekijken...

> Lees verder

Milieueffect rapportage (MER)

Tot en met 10 november 2016 kun je schriftelijk zienswijzen met betrekking tot de reikwijdte en het detailniveau voor het MER indienen bij GS van de provincie Groningen....

> Lees verder

Veelgestelde vragen

Mag ik meepraten bij het maken van de plannen?

De gebiedscommissie werkt de maatregelen uit die nodig zijn om water te kunnen bergen en natuur te realiseren. Zodra meer duidelijk is welke maatregelen nodig zijn, gaat de gebiedscommissie samen met de mensen in het gebied in gesprek. Dit om te bekijken op welke wijze maatregelen uitgevoerd kunnen worden en welke aanvullende wensen en opgaven er voor het gebied zijn. De eerste gezamenlijke uitwerkingen (schetssessies) vinden tussen eind november 2015 en maart 2016 plaats. De ideeën die hier uit voortkomen worden uitgewerkt in een concept inrichtingsplan. Dit zal een plan op hoofdlijnen zijn voor het natuurnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier. De waterbergingsgebieden Dwarsdiep, Polder de Dijken en Driepolders worden al iets meer in detail uitgewerkt.

Waarom is het project noodzakelijk?

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op wateroverlast toe. Om problemen te voorkomen moet de waterhuishouding in het gebied op orde zijn. In het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest gaat het vooral om het benutten van enkele in te richten natuurgebieden als waterbergingsgebieden. Ook worden kades verbeterd of verhoogd. Tegelijkertijd werken we aan een betere waterkwaliteit en voldoende water voor natuur en landbouw.

Waarom moeten die bergingen juist in het Westerkwartier?

Vanuit de beken van Noord-Drenthe en het westen van Groningen stroomt het water via het Westerkwartier naar het Leekstermeer. Daar is het laagst gelegen gebied. Vervolgens gaat het water door het Reitdiep, het Wolddiep en het Lettelberterdiep naar het noorden, aangezogen door het gemaal De Waterwolf in Lammerburen. De watergangen naar het noorden zijn smal. Bij extreme regenval in Noord-Drenthe en West-Groningen kunnen deze smalle watergangen de enorme aanvoer niet aan. Hierdoor verzamelt het water zich in de laagste gedeeltes.

Om ongewenste schade en andere verrassingen te voorkomen is het verstandig om in die laagste gebieden een gedeelte daarvoor speciaal in te richten. Dat zijn de nu voorgestelde bergingsgebieden. Op plekken waar al eerder gebieden zijn aangewezen om een deel van het natuurnetwerk Nederland (de Ecologische Hoofd-structuur) aan te leggen, kan nu een combinatie gemaakt worden met waterberging. Twee maatschappelijke doelstellingen in één keer op één plaats bereiken. Daarmee springen we verstandig om met de schaarse landelijke ruimte.

Wanneer gaan jullie aan de slag?

Pas nadat alle plannen zijn vastgesteld en vergunningprocedures zijn doorlopen gaan we buiten werkelijk aan de slag. Dat kan in het ene gebied al eerder zijn dan in het andere gebied. Het streven is om vanaf 2020 de 3 waterbergingsgebieden in te kunnen zetten voor waterberging als zich een hoogwatersituatie voordoet.

Wat is de opdracht van de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier?

De gebiedscommissie brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest over de inrichtingsopgaven en –maatregelen, het in te zetten instrumentarium en de financiering.

De opdracht luidt: ‘Maak een integraal plan waarin de diverse inrichtingsopgaven op elkaar zijn afgestemd en gewogen.’ Het advies hierover krijgt de vorm van een concept ontwerp-inrichtingsplan. Daarin staan de volgende inrichtingsopgaven:

 • Realisatie van nieuwe natuur als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (ook wel bekend als de Ecologische Hoofdstructuur)
 • Inrichting van de waterhuishouding voor meer waterveiligheid (Droge Voeten 2050), verbetering waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water), waterconservering (Deltaprogramma Zoet Water), voldoen aan de NBW normen (Nationaal Bestuursakkoord Water)
 • Verbetering van de landbouwstructuur
 • Behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten
 • Versterking beleefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het Natuurnetwerk in het gebied, in samenhang met de omliggende natuurgebieden voor bewoners en recreanten.

 

Bekijk hier alle Veelgestelde vragen.

Ik heb een vraag

Ontwikkelingen direct in je mailbox


Je ontvangt een bevestigingsmail met een link die je moet aanklikken.

banner

Lees hier de Projectnota Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

> Lees meer

http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2015/06/logoos1.jpg